Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver hur Pernod Ricard Sweden AB (”vi”, ”vår” eller ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder de tjänster som erbjuds där. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas alltid med största respekt för den personliga integriteten och i enlighet med gällande lagstiftning.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och hur?

Med personuppgifter menas i denna Integritetspolicy varje upplysning som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig som fysisk person.

Personuppgifter samlas enbart in för de ändamål som beskrivs i Punkt 3 nedan och med ditt samtycke (du tillhandahåller dem till oss genom t.ex. formulär, hemsidans olika kontaktytor eller när du i använder funktioner eller tjänster som erbjuds via hemsidan och/eller sociala medier) (”Digitala Media”). Beroende på syftet med insamlingen kommer typen och mängden av information att variera.

Vi använder analytiska verktyg för att samla in och tillhandahålla information om hur du använder vår hemsida vilket även kan bestå av information från tredjepartstjänster (“Användarinformation”). Användarinformation kan bestå av information om sidor du besökt hos oss eller innan du besökte vår sida, tiden du besökte dem, vilket innehåll du tillgodogjorde dig, på vilket språk informationen var samt även innehålla viss demografisk information, t.ex. kring ålder, kön och intressen.

2. Hur och vilka analysverktyg använder vi?

Vi samlar in information via cookies, IP-adresser och loggfiler.

3. För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar information om dig:

Ibland är det vårt berättigade intresse att kunna hjälpa dig. För det fall ditt samtycke behövs kommer vi, förutsatt att du har gett ditt samtycke, kombinera, uppdatera eller på annat sätt använda personuppgifterna insamlade via vår Digitala Media med data från utomstående register eller tredje parter. Exempelvis kan vi kombinera demografiska data eller enkätdata (t.ex. ålder, kön, hushållsinformation, andra intressen o.s.v.) utan kopplingar till dina personuppgifter med personuppgifter insamlade från våra erbjudanden (så som vid kontoregistrering).

Vi använder den kombinerade informationen som nämns ovan och/eller demografisk information för våra interna marknadsförings- och demografistudier så att vi konstant kan förbättra, personifiera och anpassa produkterna och tjänsterna vi tillhandahåller dig för att möta dina behov bättre. Vissa av verktygen vi använder kan innehålla automatiserat beslutsfattande, där det är i enlighet med tillämplig lag och förutsatt att du lämnat ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att tillse att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade genom att vid var och en av dina interaktioner med oss och/eller våra dotterbolag kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är korrekta eller om de behöver kompletteras eller uppdateras med den ytterligare information du har tillhandahållit.

Vi kan utföra profilering baserat på din aktivitet i vår Digitala Media för att bättre förstå dina preferenser och anpassa vår marknadsföringskommunikation till din profil, såvida du inte motsätter dig sådan behandling i enlighet med Punkt 9 i denna Integritetspolicy. 

Observera att det automatiska beslutsfattandet regelbundet kontrolleras för att säkerställa att behandlingen av personuppgifterna är korrekt. Specifika åtgärder som uppgiftsminimering genomförs när du skapar profiler. Du uppmanas att uttrycka din synpunkt genom rätten till tillgång som beskrivs ovan. Du kan också bestrida resultatet av det automatiska beslutet genom att skicka ett email enligt Punkt 11 nedan. 

4. Vad händer om du inte vill tillhandahålla oss dina personuppgifter?

Om du väljer att inte lämna ut några personuppgifter när det efterfrågas kan det hända att du inte har möjlighet att delta i vissa aktiviteter och funktioner, eller att tjänsten och speciella erbjudanden som vi kan tillhandahålla inom Digitala Medier begränsas. Om du t.ex. vägrar att uppge din email-adress kommer du inte få vårt nyhetsbrev eller kunna registrera dig i vår Digitala Media. Du behöver dock inte tillhandahålla några personuppgifter för att enbart surfa på vår Digitala Media eller för att lära dig mer om oss eller våra produkter. I vilket fall kommer vi alltid att informera dig om vilka personuppgifter som behövs för att du ska kunna använda dig av en tjänst. 

5. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till och varför?

Vi kan, för ändamålen beskrivna i Punkt 3, dela dina personuppgifter med dotterbolag eller andra bolag i vilka vårt moderbolag Pernod Ricard S.A. har kontroll genom antingen direkt eller indirekt ägande (tillsammans ”Pernod Ricard-gruppen”).

Vi kan även dela dina personuppgifter med tredje parter, men enbart vid följande omständigheter:

6. Sänds dina personuppgifter till mottagare i andra länder och varför?

Vi verkar i en internationell miljö och dina personuppgifter kan komma att överföras till andra länder med andra nivåer av skydd för personuppgifter än Sverige. Dina personuppgifter kan också överföras mellan olika företag inom Pernod Ricard-gruppen som är baserade i olika länder. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att bibehålla säkerheten av personuppgifterna både vid överförandet och vid mottagandet genom att implementera de standardklausuler som har fastställts av Europeiska Kommissionen.

7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att lagra personuppgifterna som du har gett oss tillgång till via Digitala Media så länge ditt konto är aktivt, vi har ett avtal med dig eller efter behov för att tillhandahålla dig tjänster du har begärt, eller för att besvara frågor eller för att lösa problem eller tillhandahålla förbättrade och nya tjänster. Vi kan också komma att behöva lagra dina personuppgifter i enlighet med våra interna bevaringsrutiner som krävs för att följa våra rättsliga åtaganden, för att tillvarata vår rätt i händelse av en tvist och för att följa avtal.

Vi kan således lagra dina personuppgifter efter att du har slutat använda våra tjänster eller vår Digitala Media i enlighet med gällande preskriptionstider.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att dina personuppgifter insamlade från denna hemsida och/eller våra applikationer, inklusive känsliga personuppgifter behandlas med sekretess. Dessa åtgärder inkluderar bland annat: (i) lagring av dina personuppgifter i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten och som endast är tillgängliga för auktoriserad personal och leverantörer; och, (ii) verifiering av identiteter av registrerade användare innan de får tillgång till personuppgifterna vi behandlar.


9. Hur kan du utöva dina rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi behandlar om dig?

10. Hur behandlar vi barns personuppgifter?

Vår webbsida är inte avsedd för användning av omyndiga barn (”Minderåriga”), så vi samlar inte medvetet personuppgifter från Minderåriga. Om vi meddelas eller får kännedom om att en Minderårig har lämnat personuppgifter till oss genom vår Digital Media kommer vi att radera sådana personuppgifter.

11. Hur kontaktar du oss eller den relevanta tillsynsmyndigheten?

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer avseende denna Integritetspolicy eller avseende våra rutiner kring insamling, vänligen kontakta oss skriftligen genom att skriva till Pernod Ricard Sweden AB med adress S-117 97 Stockholm, Sverige eller via email till: Prne.Legal@pernod-ricard.com

Du informeras om att du även kan lämna ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten för det land där du befinner dig om du skulle vilja invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

 12. Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi kontrollerar regelbundet denna Integritetspolicy och vi kommer att publicera uppdateringar på den här hemsidan.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022